Hệ Thống Binh Chủng

Bẩm chúa công !

Trong chinh chiến ngoài sở hữu những vị Danh Tướng, chúa công cần phải có đội binh lính thật hùng mạnh. Chúng ta có 5 loại binh chủng tương khắc qua lại cụ thể như sau :

 

  1. Bộ Binh

 

  1. Kỵ Binh

 

  1. Cung Binh

 

  1. Trọng Giáp Binh

 

  1. Chiến Xa

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng !

Cẩm nang