Hệ Thống Phó Bản Kỳ Tích Tiên Tôn

 Hệ Thống Phó Bản

 Phó Bản EXP : Giúp Tiên Hữu tăng nhanh cấp độ , nếu dùng vật phẩm tăng EXP sẽ tăng thêm rất nhiều EXP 

 Phó Bản Sủng Vật : Giúp Tiên Hữu săn lùng Sủng Vật Hiếm , nhận nhiều EXP và nguyên liệu hiếm nâng cấp Sủng Vật

 Phó Bản Trang Bị: Giúp Tiên Hữu săn lùng trang bị Tím , nhận nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp trang bị

 Phó Bản Phòng Thủ: Giúp Tiên Hữu săn lùng trang bị Tím , nhận nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp trang bị

 Phó Bản Huyễn Hóa: Giúp Tiên Hữu săn lùng Tiên Sủng Huyễn Hóa Đan  để ảo hóa và nâng cấp ảo hóa Tiên Sủng

 Phó Bản Tiền Đồng: Giúp Tiên Hữu săn lùng Tiền Đồng để nâng cấp trang bị , cường hóa , nâng cấp Tọa Kỵ , Sủng Vật

 Phó Bản Tổ Đội: Giúp Tiên Hữu săn lùng trang bị Tím , nhận nhiều EXP và nguyên liệu nâng cấp trang bị

Chúc Các Tiên Hữu Chơi Game Vui Vẻ !

Cẩm nang